REGULAMENT “ Saptamana copiilor MAGICI”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR. PERIOADA DE DESFASURARE

Organizatorul campaniei „ Saptamana copiilor MAGICI“ este S.C. MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, Sema Park, Cladirea City, Riverside View, etaj 7, sector 6.

Concursul se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Acest regulament este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, incepand cu data de 26 mai 2014, pe site-ul www.magicfm.ro

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligat sa justifice aceste decizii si fara a fi obligat la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Concursului sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.magicfm.ro

Concursul este organizat si se va desfasura in perioada 26 mai - 1 iunie 2014 pe website-ul www.magicfm.ro si pe postul de radio Magic FM,, al carui titular de licenta audiovizuala este S.C. P7S1 S.R.L. („Radiodifuzor”). Inscrierile pot avea loc pe site pe toata perioada concursului, iar premiile vor fi extrase saptamanal, in zilele de duminica. Castigatorii vor fi anuntati pe site, in ziua de Luni, urmatoare extragerii.  

SECTIUNEA 2. CONDITIILE DE PARTICIPARE

Poate participa la Concurs orice persoana fizica, domiciliata pe teritoriul Romaniei, care a implinit varsta de 18 ani, exceptie facand angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul intai pana la gradul patru ale acestora. De asemenea, sunt exceptati toti angajatii Radiodifuzorului si rudele de gradul intai ale acestora, precum si partenerii contractuali, subcontractorii si imputernicitii Radiodifuzorului sau ai Organizatorului care sunt implicati in organizarea si derularea Concursului, respectiv rudele de gradul intai pana la patru ale acestora.

SECTIUNEA 3. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI. PREMII

Ascultatorii care doresc sa participe la concursul "Saptamana copiilor Magici" se pot inscrie pe site-ul magicfm.ro.  completand formularul cu datele personale si cele ale copilului/copiilor.  

Dupa inscriere participantii sunt invitati sa povesteasca in spatiul dedicat o intamplare legata de copilul/copii lor.  La finalul operatiunii, aplicatia va genera o confirmare de inscriere, sub forma unei "Diploma de copil Magic". 

In fiecare zi din perioada 26 mai - 1 iunie 2014, realizatorii de programe Magic FM vor alege intre 2 sau 4 ascultatori inscrisi pe site pentru a-i contacta si a povesti in direct la radio, intamplarea decrisa pe site-ul magicfm.ro Copiii ascultatorilor contactati vor castiga jucarii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concurs si alte premii in afara de cele enuntate mai sus.

Persoanele care se vor participa la Concurs au obligatia de a furniza Organizatorului date reale si corecte. Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, numar de telefon) furnizate Organizatorului si cele prezentate ulterior, in momentul inmanarii premiului anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Fiecare persoana poate sa participe la concurs o singura data.

Toti castigatorii vor fi anuntati pe postul de radio „Magic FM” si vor fi contactati de catre Organizator, pentru punerea in posesie a premiilor. Castigatorii vor fi contactati cu ajutorul datelor personale comunicate realizatorului de programe, la momentul concursului, in termen de 20 zile de la participarea la concurs.

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

- colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la Concurs si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament.

- stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, Participantii pot transmite o cerere scrisa, datata si semnata, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, Sema Park, Cladirea City, Riverside View, etaj 7, sector 6.

SECTIUNEA 5. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, retine de la castigator si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii si jocuri de noroc, conform art. 75 alin. 1, art. 77 alin. 1, alin. 3, alin. 5 si alin. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra Premiului castigat de catre participanti.

Organizatorul si Radiodifuzorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet a participantilor. Organizatorul si Radiodifuzorul nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea campanilei ”Saptamana copiilor Magici" ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea.

SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 8. DIVERSE

Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.