REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "MedLife” 2024 Perioada: 7 martie – 16 mai 2024

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI

Campania „MedLife” (denumita in cele ce urmeaza „Campania”) este organizata de către

MedLife SA, având sediul social în Bucuresti, Calea Grivitei nr.365, înmatriculată la Oficiul registrul comerţului sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, denumita in continuare „Organizatorul”

 

Campania se desfasoara prin intermediul MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L („Coorganizatorul”), cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod de inregistrare fiscala 13869251, atribut fiscal RO, pe postul de radio MAGIC FM, post a carui licenta este detinuta de societatea afiliata AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”),

 

(Organizatorul si Co-Organizatorul vor fi denumiti in continuare, impreuna, „Organizatorii”)

 

Campania se va desfasura conform prezentului regulament („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul MAGIC FM din Splaiul Unirii, nr. 165, etaj 10, Sector 3, Bucuresti cat si prin afisare pe site-ul www.magicfm.ro. Prezentul Regulament este intocmit in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; si cu prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (“GDPR”).

 

Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea acestuia, in forma actualizata, pe site-ul www.magicfm.ro si la sediul Magic FM, cu cel putin 24 ore, inainte ca modificarile sa intre in vigoare. Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru neluarea la cunostinta a modificarilor de catre Participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe/prin mijloacele mai sus amintite.

 

In caz de forta majora  sau a unor situatii fortuite, campania va putea fi intrerupta/suspendata de catre Organizatori, oricand in timpul duratei de desfasurare.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, urmând a fi difuzata pe postul de radio „Magic FM”, care poate fi receptat in Bucuresti si in alte 29 orase din Romania si pe internet, pe site-ul www.magicfm.ro.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 7 martie 2024 – 16 mai 2024. Concursurile cu premii au loc in perioada 7 martie – 16 mai 2024, in ziua de joi, in cadrul programelor postului Magic FM, din intervalul orar 07.00-10.00, 11 (unsprezece) ediții de concurs cu cate 1 (un) premiu pentru fiecare ediție.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse urmatoarele marci: Magic FM, MedLife.

 

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

In vederea participării la Campanie, participanților nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de către Organizatori. Cu toate acestea, participanții vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, anunțarea câștigătorilor, precum si servicii de Internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predării premiului etc.

 

Pentru a participa la campanie si pentru a putea câștiga premiile acordate de către Organizator, Participanții trebuie sa urmeze întocmai pașii următori:

a.       Participantul va urmări Campania difuzata pe postul de radio “Magic FM” conform Secțiunii 2 de mai sus.

b.       Participantul va transmite un SMS sau mesaj prin intermediul aplicației Whatsapp la numărul 073.4220.044  aparținând Magic FM cu datele lui (nume, prenume, data nasterii si localitatea de reședință/domiciliu)  si raspunsul la intrebarea/cerinta adresata de Dj-ii Magic FM.

Organizatorii nu raspund pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

Prin inscrierea la Concursul Campaniei, participanții confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privința acceptării regulilor si condițiilor ce le sunt aplicabile, participarea la concursul Campaniei implicând obligativitatea respectării integrale a prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorii isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatării unor asemenea situații.

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

In perioada 7 martie 2024 – 16 mai 2024, câte o ediție săptămânală derulată in ziua de joi, in intervalul orar 07:00-10:00, la semnalul de concurs, ascultătorii radio Magic FM sunt indemnati sa se inscrie prin mesaje SMS sau Whatsapp la numarul 0734.220.044 (tarif normal) cu datele necesare participarii si mesajul/raspunsul specific intrebarii/cerintei adresate de Dj-ii MagicFm pe postul de radio Magic FM in ziua respectiva. Acestia vor alege apoi 1 (unul) dintre mesajele primite, respectiv pe cel mai frumos/creativ/original dintre acestea si pot intra in direct cu ascultătorul care l-a trimis, pentru a-l declara câștigător. Realizatorii/Dj-ii emisiunii de la Magic FM decid asupra mesajelor apreciate ca fiind castigatoare. Decizia lor este finala. Mecanismul se repeta la fiecare editie de concurs din cadrul Campaniei.

Criteriile de jurizare:

a. Respectarea cerintei cu privire la intrebarea adresata;

b. Respectarea regulamentului campaniei

c. Creativitate

d. Originalitate

 

 

Mesajele / Raspunsurile care contin un limbaj tendentios sau vulgar nu vor fi luate in considerare, legatura telefonica sau comunicarea cu participantul la Campanie va fi intrerupta si participantul descalificat. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea privind continutul raspunsurilor sau pentru raspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, raspunderea revenind in totalitate participantului la Campanie.

Un participant poate castiga un singur premiu, o singura data pe toata perioada desfasurarii Campaniei. Daca se constata ca un participant declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

In cazul in care premiul nu va fi acordat, acesta va fi restituit catre Organizator.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE OFERITE

Pe parcursul derulării Campaniei se vor acorda 11 premii, cate 1 (un) premiu la fiecare editie de concurs. Fiecare premiu consta în:

 

- pachet de analize screening general – « Pachetul de preventie », ce contine urmatoarele analize medicale : Hemoleucograma completa, Proteina C reactiva, Glucoza serica, Sodiu, Potasiu, Colesterol total, HDL, LDL, Trigliceride, Lipide totale, TGP, TGO, Gama GT, Creatinina serica, Acid uric seric, Feritina, TSH, FT4, Magneziu seric, 25-OH vitamina D in valoare de 595 lei. Pachetul de analize poate fi accesat în centrele medicale MedLife Termenul limita pentru a beneficia de acest pachet este de 6 luni de la data castigarii premiului.

 

Valoarea totala a premiilor este de 6.545 lei.

 

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament. Premiul va fi trimis pe  adresa de email comunicata de castigator.

Nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani si nici nu se poate cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

 

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La campanie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data organizării concursului.

Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului, ai Coorganizatorului, ai societatii AG Radio Holding SRL (titularul licentei de emisie a postului de radio „Magic FM”), precum si ai celorlalte societati implicate in organizarea campaniei si/sau mentionate in prezentul regulament. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

 

SECŢIUNEA 9. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii campaniei pot fi anunțați pe postul de radio „Magic FM”, urmând ca, ulterior, sa fie îndeplinite procedurile de validare si predare a premiului.

Reprezentantul Organizatorului va contacta câștigătorul telefonic, in minimum 10 zile lucrătoare de la data castigarii unei editii a concursului campaniei, in vederea completarii datelor necesare pentru transmiterea premiului. In acest sens, castigatorul va comunica Organizatorului adresa de email la care doreste sa primeasca

Voucherul pe baza caruia va beneficia de premiul castigat in cadrul Campaniei.

Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, vârsta, număr de telefon si localitatea de reședință/domiciliu) furnizate la momentul inscreirii in campanie si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept câștigător al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorul sa descalifice Participantul si respectiv, sa refuze acordarea premiului.

Transmiterea premiului catre castigator se va face de catre Co-organizator, in numele Organizatorului, prin curier.

Participanții care castiga una dintre editiile de concurs ale Campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta Campanie dupa momentul castigarii premiului.

In cazul in care un participant se inscrie din nou in Campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant sau se inscriu mai putini Participanti decat numarul estimat de premii, atunci premiile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorii are dreptul de a nu transmite Premiile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica, acesta este indreptatit sa intre in posesia Premiului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

Accesarea serviciilor de analize medicale se poate realiza de catre castigatori in termen de 6 luni de la data castigarii premiului, depasirea acestui termen determinand pierderea dreptului castigatorului de a mai revendica premiul.

Organizatorii pot prelungi acest termen atunci când din motive organizatorice nu pot încheia formalitățile de acordare a premiului înăuntrul termenului, cu condiția ca noul termen si situațiile ce au determinat întârzierea formalităților sa fie comunicate câștigătorilor.

Câștigătorul desemnat nu are dreptul sa solicite alte produse sau servicii in schimbul premiului castigat sau contravaloarea in bani a acestuia. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat prin utilizarea datelor de contact transmise sau refuza primirea premiului cu ocazia contactarii sale, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, care va ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 10 PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participanții la Campanie. Fiecare Participant înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfasurarii Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor se realizeaza in temeiul obligatiei contractuale ce rezida in prezentul Regulament, in scopul desfasurarii Campaniei, desemnarii castigatorului si al acordarii premiului stabilit prin prezentul Regulament.

 

Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorii garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor GDPR.

Organizatorii vor pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le vor utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le vor transmite către terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea desfasurarii prezentei Campanii.

 

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

 

 

SECTIUNEA 11. LITIGII. LIMITAREA RASPUNDERII.

Eventualele litigii aparute între Organizatori si participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila.

In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Dupa aceasta data, nicio sesizare nu va mai fi luata in considerare de către Organizator. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucrătoare.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorii nu isi vor asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de către participanti.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care le sunt comunicate informatii false sau eronate. Premiile se vor acorda numai acelor Participanti ale caror date sunt transmise/comunicate in cadrul Campaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorii nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.

 

 SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, cu notificarea imediata a publicului pe site-ul www.magicfm.ro sau pe postul de radio Magic FM.

 

 SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.magicfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Prezentul regulament se completează cu prevederile generale privind premiile castigate in cadrul concursurilor MagicFM afisate pe site-ul www.magicfm.ro

 

Organizatorii

 

MEDLIFE S.A.                                    MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 1 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

1.               Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul/subimputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de catre:

SC. MedLife SA, având sediul social în Bucuresti, Calea Grivitei nr.365, înmatriculată la Oficiul registrul comerţului sub nr. J40/3709/1996, cod unic de inregistrare RO8422035, in calitate de Operator prin intermediul

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO  în calitate de Împuternicit

și al A.G. RADIO HOLDING S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, Bucuresti, Romania, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4780/2013, cod unic de inregistrare 31491668, atribut fiscal RO în calitate de Subîmputernicit.

 

Datele de contact ale Operatorului și Împuternicitului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal prelucrare în organizarea Campaniei sunt urmatoarele:

SC. MedLife SA, având sediul social în Bucuresti, Calea Grivitei nr.365, email: pr@medlife.ro

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, Bucuresti, Romania, email: privacy@mgsi.ro.

 

 

2.           Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Coorganizatorul va colecta si preluca de la participanti, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)           nume;

(ii)          prenume;

(iii)         numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(iv)         localitatea de resedinta/domiciliu;

(v)          data nasterii.

Data nasterii si localitatea vor fi colectate doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor si rezidenta este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie si rezident in Romania.

Suplimentar, de la participanții declarați câștigători, se va colecta:

(i)                   adresa e-mail in vederea îndeplinirii formalităților de acordare a premiului;

 

3. Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de către Coorganizator in vederea:

(i)           organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii)          desemnarii si validarii câștigătorilor;

(iii)         atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Organizatorului si Coorganizatorului.

 

4.           Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul obligatiei contractuale care rezida in Regulamentul Campaniei pe care Participantul are obligatia de a-l consulta si de a-l accepta in vederea participarii la Campanie.

 

5.           Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de către Coorganizator vor fi dezvaluite autorităților, in cazurile in care Coorganizatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

 

6.           Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei, cu exceptia situatiei in care au optat pentru primirea de alte informatii din partea Coorganizatorului cum ar fi newsletter, marketing, etc;

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Coorganizator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data acordarii premiului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Coorganizatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de către Coorganizator in termen de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, cu exceptia situatiei in care au optat pentru primirea de alte informatii din partea Coorganizatorului cum ar fi newsletter, marketing, etc, pana la momentul distrugerii acestora.

 

7.           Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Coorganizatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

         i.            dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

        ii.            dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

      iii.            dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

      iv.            dreptul la restrictionarea prelucrarii;

        v.            dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

      vi.            dreptul la portabilitate a datelor;

     vii.            dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

8.           Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Coorganizatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Coorganizatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Coorganizatorul va sterge distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

9.           Securitatea datelor cu caracter personal

Coorganizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Coorganizatorul se obliga sa impuna imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, participanții isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Coorganizator, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Coorganizatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

10.         Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Coorganizatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Coorganizatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament. 

 

11.         Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

 

Prezentul Regulament a fost redactat si emis la data de 6 martie 2024.

 

Organizator                                                                   Coorganizator

 

MEDLIFE S.A.                                    MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L