REGULAMENT Magic FM - CAMPANIE PROMOTIONALA "Magic Love, Magic Words" 2024

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Campania „Magic Love, Magic Words” (denumita in cele ce urmează „Campania”) este organizata de către MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, clădirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, București, Romania, număr de ordine la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul București J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO (denumit in continuare in mod individual „Organizatorul MGSI”). Campania se va difuza pe postul de radio “Magic FM”, post a cărui licență este deținuta de societatea AG RADIO HOLDING SRL (“AG RADIO HOLDING”) si poate fi recepționat in București, cat si in alte 38 de orașe din Romania. (Organizatorul MGSI va fi denumit in continuare „Organizatorul”)

Campania se va desfășura conform prezentului regulament („Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participanții. Regulamentul este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, atat la sediul Organizatorului MGSI cat si prin afisare pe site-ul www.magicfm.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfășurării Campaniei sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.magicfm.ro sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Magic FM.

Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea acestuia, in forma actualizata, pe site-urile www.magicfm.ro sau prin comunicarea modificărilor pe posturile de radio Magic FM. Organizatorul nu isi asuma răspunderea pentru neluarea la cunostinta a modificarilor de catre Participanti, atata timp cat acestea sunt afisate/comunicate pe/prin mijloacele de mai sus.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

Campania este organizata si se desfășoară pe teritoriul României, urmând a fi difuzata pe postul de radio „Magic FM”, care poate fi receptat in București si in alte 38 de orașe din Romania si pe Internet, pe site-ul www.magicfm.ro.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfășura începând cu data de 12 februarie 2024 si pana la data de 23 februarie 2024, inclusiv.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta campanie sunt incluse următoarele mărci: Magic FM si www.graveazapovesteata.ro.

 

SECTIUNEA 5. INSCRIEREA LA CAMPANIE

In vederea participării la Campanie, participanților nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de către Organizator. Cu toate acestea, participanții vor suporta cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Campanie, anunțarea câștigătorilor, precum si servicii de Internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predării premiu, etc.

Pentru a participa la campanie si pentru a putea câștiga premiile acordate in cadrul Campaniei, Participanții trebuie sa urmeze întocmai pașii următori:

a.            Participantul va urmări Campania difuzata pe postul de radio “Magic FM" conform Secțiunii 2.

b.            In intervalul orar 07:00 - 22:00, la semnalul de concurs participantul va trimite mesaj prin aplicația Whatsapp către postul de radio Magic FM la numărul 0734220044 număr cu tarif normal si va comunica datele lui (nume, prenume, localitatea de reședință/domiciliu) si răspunsul sau la întrebarea/cerința adresata de Dj-ii Magic FM.

Organizatorul nu răspunde pentru eventualele disfuncționalități ale terților sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, internet etc.

Prin înscrierea la Concursul Campaniei, participanții confirma cunoașterea prevederilor Regulamentului si își exprima acordul in privința acceptării regulilor si condițiilor ce le sunt aplicabile, participarea la concursul Campaniei implicând obligativitatea respectării integrale a prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatării unor asemenea situații.

 

 

SECTIUNEA 6. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Concursurile Campaniei se vor desfășura in perioada 12 februarie 2024 - 23 februarie 2024 (5 concursuri pe zi), in cadrul programelor Magic FM difuzate de luni pana vineri in intervalul orar 07:00 - 22:00, cu exceptia zilei de 14 februarie 2024. , În zilele de 17 si 18 februarie 2024  se va organiza 1 (una) ediție de concurs. 

Ascultătorii postului de radio mai sus menționat sunt îndemnați sa se înscrie prin mesaj Whatsapp la numărul de telefon indicat în Secțiunea 5 litera b (tarif normal) cu datele necesare participării și mesajul/răspunsul specific întrebării/cerinței adresate de Dj-ii emisiunii pe postul de radio in ziua respectiva.

Dintre mesajele transmise prin aplicația Whatsapp,  Dj-ii Magic FM vor alege un mesaj pe care il vor declara câștigător, respectiv, pe cel mai creativ/amuzant si pot intra in direct cu ascultătorul care l-a trimis, pentru a-l declara câștigător. Realizatorii/Dj-ii emisiunilor de la Magic FM decid asupra mesajelor apreciate ca fiind câștigătoare. Decizia lor este finala.

Criteriile de jurizare:

a. Respectarea cerinței cu privire la întrebarea/tema adresata;

b. Respectarea regulamentului campaniei

c. Creativitate

d. Originalitate

Mesajele / Răspunsurile care conțin un limbaj tendențios sau vulgar nu vor fi luate in considerare, legătura telefonica sau comunicarea cu participantul la Campanie va fi întreruptă si participantul descalificat. Organizatorul nu își asuma responsabilitatea privind conținutul răspunsurilor, sau pentru răspunsuri care cad sub incidenta drepturilor de autor, răspunderea revenind in totalitate participantului la Campanie.

Participantul la campanie are obligația de a furniza Organizatorului MGSI informații corecte si complete si de a ii furniza toate informațiile solicitate conform regulamentului.

Supravegherea modului de desfășurare a fiecărui concurs, de desemnare a câștigătorilor si validare a acestora cade in sarcina Organizatorului MGSI.

Organizatorul MGSI va verifica prin mijloace proprii corectitudinea participanților in scopul descalificării acestora, precum si pe cei a căror activitate in cadrul campaniei va fi considerata drept frauda.

 

NOTA:

Participantul accepta, prin prezentul Regulament, faptul ca Organizatorul MGSI nu este obligat sa-si justifice decizia in momentul in care acesta considera ca respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel, orice tentativa de fraudare atrage după sine eliminarea din campanie a participantului in cauza. Orice concurent poate fi eliminat din concurs in baza unei simple bănuieli de frauda, Organizatorul nefiind nevoit sa aducă dovezi in acest sens.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

Pe parcursul campaniei va fi acordat 1 (unul) premiu pentru fiecare ediție de concurs.

Premiile sunt:

- 22 premii constând fiecare într-un lanț cu pandantiv Inima, din argint placat cu aur galben gravat cu textul Make Life Magic din  argint placat cu aur galben. Valoarea fiecărui premiu este de 279.90 lei;

- 25 premii constând fiecare într-un lanț cu pandantiv Iades, din argint placat cu aur galben gravat cu textul Make Life Magic . Valoarea fiecărui premiu este de 249.90 lei

Valoarea totala a premiilor este de 12.405,3 lei.

Premiul va fi acordat castigatorului cu conditia ca acesta sa nu fie descalificat ca urmare a nerespectarii prezentului regulament.

Nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulţi terţi sau acordarea contravalorii premiului in bani si nici nu se poate cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

Un participant poate castiga un singur premiu, o singura data pe toata perioada desfasurarii Campaniei. Daca se constata ca un participant declarat anterior castigator a mai fost declarat castigator ulterior, ramane valabil doar primul premiu castigat.

In cazul in care premiul nu va fi acordat, va ramane in posesia Organizatorului MGSI.

 

SECTIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana fizica cetățean român, rezidenta in Romania, cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data organizării concursului si care urmeaza mecanica de campanie stabilita mai sus.

Nu pot participa la campanie angajatii Organizatorului, ai societatii AG Radio Holding S.R.L. (titularul licentei de emisie a postului de radio „Magic FM”), precum si ai celorlalte firme implicate contractual in organizarea campaniei. Nu au dreptul de a participa la campanie nici rudele de gradul I, II sau III ale persoanelor mentionate anterior.

Organizatorul MGSI isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul va calcula, retine si va vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, reglementat de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Impozitul cu retinere la sursa este de 10% si se aplica asupra diferentei dintre valoarea in lei a obiectului si suma de 600 de lei.  Daca suma de 600 de lei este modificata in baza dispozitiilor legale in vigoare la momentul platii premiului, se va lua in considerare suma astfel modificata.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

 

SECŢIUNEA 10. ANUNTAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii campaniei vor fi anunțați pe postul de radio „Magic FM”, în cadrul emisiunilor în care s-a organizat fiecare ediție de concurs, urmând ca, ulterior, sa fie îndeplinite procedurile de validare a castigatorilor. Procedura de validare a castigatorilor Campaniei nu poate depasi 5 zile lucratoare de la data finalizarii Concursului, urmand ca de la acest termen fiecare castigator validat sa fie contactat conform procedurii de mai jos.

Reprezentantul Organizatorului MGSI va contacta câștigătorul telefonic, in minimum 5 zile lucrătoare de la data validarii castigatorului, in vederea completarii datelor necesare pentru indeplinirea formalitatilor de punere in posesie/transmiterea premiului. In acest sens, castigatorul va comunica organizatorului adresa de corespondență la care doreste sa primeasca premiul castigat in cadrul Campaniei. Transmiterea premiului se va realiza in termen de minim 20 zile lucrătoare și maxim 90 de zile lucrătoare de la data desemnării câștigătorului unui premiu. Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, varsta si numar de telefon) furnizate initial, si cele furnizate ulterior desemnarii participantului respectiv drept castigator al unui premiu anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste descalificarea Participantului, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Participantii care castiga unul dintre premiile campaniei, nu mai au dreptul sa participe la aceasta campanie dupa momentul desemnarii ca câștigător al premiului. In cazul in care un participant se inscrie din nou in campanie, dupa castigarea unui premiu, va fi descalificat in cazul in care va castiga din nou un premiu.

Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant sau se inscriu mai putini Participanti decat numarul estimat de premii, atunci premiile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Premiile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

In cazul in care castigatorul este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica, acesta este indreptatit sa intre in posesia Premiului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

Daca persoana desemnata castigatoare a unei editii de concurs a Campaniei este din București, formalitatile necesare de punere in posesie se vor intocmi de catre Organizator la sediul acestuia sau prin intemediul unui serviciu de curierat, in acest ultim caz, semnarea awb-ului de catre castigator fiind suficienta pentru dovedirea predarii premiului.

 

SECTIUNEA 11 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la acesta Campanie vor fi colectate date cu caracter personal de la Participantii la Campanie. Fiecare Participant înțelege necesitatea prelucrarii datelor personale in vederea desfășurării Campaniei in bune conditii. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopul desemnarii castigatorului si acordării premiului stabilit prin prezentul Regulament.

-Pentru activitati ulterioare de marketing direct / publicitate / reclama, orice prelucrare a datelor cu caracter personal se va efectua in baza consimtamantului Participantilor. Organizatorul garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi efectuata cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („Regulamentul UE”).

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor câștigători, le vor utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le vor transmite către terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate si doar in scopul prelucrarii acestor date personale in vederea desfășurării prezentei Campanii.

Drepturile Participantilor privind datele cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate in baza prezentului Regulament, durata si scopul prelucrarii precum si orice alte detalii relative prelucrarii datelor cu caracter personal sunt redate in cadrul Anexei 1 ”Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal”.

 

SECTIUNEA 12 LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care orice participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea campaniei, prealabil fata de orice actiune in justitie, se va adresa Organizatorului MGSI cu o sesizare in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la data incidentului. Dupa aceasta data, nicio sesizare nu va mai fi luata in considerare de către Organizator. Organizatorul va formula un raspuns la sesizarea inaintata in termen de maximum 15 zile lucratoare.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a incidentului, are posibilitatea sa se adreseze instantelor judecatoresti romane competente.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de către participanti.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, dupa intrarea in posesia acestuia si/sau semnarea procesului verbal de primire, nu vor fi luate in considerare de către Organizator.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Campaniei ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, cablu TV sau altii asemenea.

 

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania "Magic Love, Magic Words" va putea fi întreruptă in caz de forță majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.magicfm.ro. sau pe postul de radio Magic FM.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul campaniei este disponibil pe site-ul www.magicfm.ro. Participarea la aceasta campanie implica acceptarea condițiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia afisarii modificarilor pe site-ul www.magicfm.ro si/sau anuntarii modificarilor pe postul de radio Magic FM.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei PROMOTIONALA "Magic Love, Magic Words" 2024 (“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

 

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, clădirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, București, Romania, numar de ordine la Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul București J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, în calitate de Operator (denumită in cele ce urmează “ Operator”)

• prin intermediul A.G.RADIO HOLDING S.R.L., cu sediul în Splaiul Unirii nr. 165, clădirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera D, Sector 3, București, Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/4780/2013, având CUI 31491668, atribut fiscal [RO], în calitate de Împuternicit al Operatorului (denumită in cele ce urmează “ Împuternicit”)

Datele de contact ale Operatorului/Imputernicitului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul social in Splaiul Unirii nr. 165, clădirea TN Offices 1, Etaj 10, Camera B, Sector 3, București, Romania, email:privacy@kissfm.ro.

 

2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul prin intermediul Imputernicitului si Subimputernicitului va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

(i) nume; 

(ii) prenume; 

(iii) număr de telefon mobil în format național de 10 cifre; 

(iv) data nașterii - va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie; 

(v) localitatea de resedinta/domiciliu - - va fi colectata doar pentru a putea verifica daca se respecta Regulamentul, adica persoana fizica rezidenta in Romania;

(vi) mesajul/răspunsul transmis;

(vii) vocea participantului în momentul transmiterii mesajului live, în cadrul emisiunii.

Suplimentar, de la câștigător, se va colecta urmatoarele date cu caracter personal:

(i)                                    adresa e-mail pentru a avea o alta alternativa de comunicare cu câștigătorii cu privire la comunicările/ formalitățile de acordare a premiului sau inmanarea a premiului; 

(ii)                                 adresa de resedinta/domiciliu pentru transmiterea premiului.

 

3. Scopul prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea: 
(i) organizarii si desfășurării Campaniei; 

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor; 

(iii)                              atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului;

(iv)                              protejarea intereselor legitime (asigurarea dreptului la aparare in instanta

 

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim, prin acceptarea de către persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului, curier (nume, prenume, nr. de telefon, email), precum si autorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

 

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data acordării premiului.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunând Imputernicitului obligatii similare.

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de către Imputerniciti in termen de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

 

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participanților, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal 

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; 

(vii) dreptul la portabilitate a datelor; 

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata la adresele antementionate.

 

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participanților la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. Prin participarea la Campanie, participanții isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de către imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si câștigător, inmanarii si primirii premiului.

 

 

10. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfășurării Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.

 

11. Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date.

Incheiat, astazi, 09.02.2024, Bucuresti.

 

ORGANIZATOR

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.