REGULAMENT “Concurs Himalaya_Magic FM"

SECTIUNEA 1. ORGANIZATOR. PERIOADA DE DESFASURARE

Organizatorii concursului „ Concurs Himalaya_Magic FM “ sunt:

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319G, City Building, sectiunea B, etaj 7, sector 6, numar de ordine la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/4497/2001, cod unic de inregistrare 13869251, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) (“MGSI”)  sau Organizatorul  

si

PRISUM INTERNATIONAL TRADING Co S.R.L. cu sediul in str. Agatha Barsescu, nr.15B, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/11717/1994, cod fiscal RO5919650 (“PRISUM” sau CO-ORGANIZATORUL

Denumiti in continuare impreuna Organizatorii 

Concursul “Himalaya_Magic FM” (denumit in continuare si “Concursul”) se va desfasura conform prezentului regulament (“Regulament”), care este obligatoriu pentru toti participantii. Acest regulament este intocmit si adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, incepand cu data de 14 noiembrie 2017, pe site-ul www.magicfm.ro si la sediul Organizatorului.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, respectiv de a opri sau a suspenda desfasurarea acestei Campanii, fara a fi obligati sa justifice aceste decizii si fara a fi obligati la plata de daune interese oricaror persoane, urmand ca orice fel de modificari, respectiv decizii de oprire/suspendare a desfasurarii Concursului sa intre in vigoare numai dupa afisarea acestora pe site-ul www.rockfm.ro sau dupa anuntarea acestora pe postul radio Magic FM.

Concursul este organizat si se va desfasura pe postul de radio Magic FM al carui titular de licenta audiovizuala este AG Radio Holding („Radiodifuzor”), in perioada 14 – 27 noiembrie 2017 (inclusiv).

Niciuna dintre parti nu urmareste un scop material. Desfasurarea Campaniei in forma extinsa implica obtinerea unui beneficiu de imagine comun pentru Organizatori.

SECTIUNEA 2. CONDITIILE DE PARTICIPARE

Poate participa la Concurs orice persoana fizica, domiciliata pe teritoriul Romaniei, care a implinit varsta de 18 ani pana la data de 14 noiembrie 2017 (data de incepere Concurs) si care detine o carte/un bulletin de identitate valabil si care s-au inscris in Concurs conform Regulamentului, exceptie facand angajatii Organizatorilor, precum si rudele de gradul intai pana la gradul patru ale acestora. De asemenea, sunt exceptati toti angajatii Radiodifuzorului si rudele de gradul intai ale acestora, precum si partenerii contractuali, subcontractorii si imputernicitii Radiodifuzorului sau ai Organizatorului care sunt implicati in organizarea si derularea Concursului, respectiv rudele de gradul intai pana la patru ale acestora.

In vederea participarii la Concurs, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizatori. Cu toate acestea, participantii vor suporta pe cont propriu cheltuielile normale pentru servicii care fac posibila participarea la Concurs si anuntarea castigatorilor, precum servicii de internet, telefonie, servicii radio, cheltuieli cu deplasarea la locul predarii marelui premiu, etc., precum si impozitul pe venit aplicabil, dupa caz, pentru premiile acordate.

Fiecare persoana poate sa participe la Concurs o singura data. 

Participarea la Concurs prezuma cunoasterea si acceptarea integrala a prezentului Regulament, participantii obligandu-se sa respecte Regulamentul si orice dispozitii legale aplicabile in materie. Legea aplicabila este legea romana.

SECTIUNEA 3. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI. PREMII 

Concursul este organizat pe postul de radio Magic FM in perioada 14 – 27 noiembrie (inclusiv). Pentru a participa la concursul "Himalaya" ascultatorii sunt invitati sa asculte programele postului de radio Magic FM si sa identifice momentele de desfasurare ale concursului.

Dupa semnalul de Concurs, realizatorul de programe va invita ascultatorii sa sune la numarul de telefon 021 316 36 36 (numar cu tarfi normal) pentru a raspunde la intrebarea editiei de concurs a zilei respective.

Raspunsurile corecte vor fi premiate.

Realizatorul de programe va prelua de la fiecare castigator datele de identificare ale acestuia, nume, prenume, numar de telefon si adresa de email.

Concursul Himalaya se desfasoara in zilele lucratoare din perioada 14 - 27 noiembrie, cate 1 editie de concurs, 1 data pe zi, in intervalul 7:00 - 10:00.

In total concursul va avea 10 editii de concurs cu cate un castigator, in total 10 castigatori.

PREMII

10 premii constand in 10 cosuri cu produse Himalaya in valoare de 350 lei fiecare.

Organizatorul isi rezerva dreptul de adauga la concurs si alte premii in afara de cele prezentate in regulament, acestea urmand a fi anuntate pe postul Magic FM.

Persoanele care vor participa la Concurs au obligatia de a furniza Organizatorului date reale si corecte. Orice discrepante intre datele de identificare (nume, prenume, numar de telefon) furnizate Organizatorului si cele prezentate ulterior, in momentul inmanarii premiului anuntat prin prezentul Regulament, indreptateste Organizatorii sa descalifice Participantul, si respectiv sa refuze acordarea premiului.

Castigatorii vor fi anuntati in direct pe postul de radio „Magic FM” si vor fi contactati de catre Organizatori pentru punerea in posesie a premiilor, in maximum 30 de zile de la anuntarea fiecarui castigator. Castigatorii vor fi contactati cu ajutorul datelor personale comunicate realizatorului de programe, la momentul concursului.  

 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul este inscris cu nr. 10573 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

- colectarea si prelucrarea de catre Organizator a datelor cu caracter personal pe care le comunica in vederea participarii la Concurs si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiului stabilit prin acest Regulament. 

- stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate. 

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor, le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament si le va transmite catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate. 

Participantii au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Participantii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, Participantii pot transmite o cerere scrisa, datata si semnata, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319 G, City Building, sectiunea B, , etaj 7, sector 6.

SECTIUNEA 5. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

Organizatorul va calcula, retine de la castigator si vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii si jocuri de noroc, conform art. 110 din Legea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 6. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor asupra Premiului castigat de catre participanti.

Organizatorii si Radiodifuzorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la  nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet a participantilor. Organizatorii si Radiodifuzorul nu raspund pentru eventuale disfunctionalitati in derularea campanilei "Himalaya" ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea. 

Organizatorii nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

SECTIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 8. DIVERSE

Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorilor, acestia pot subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.